تبلیغات
ژورنال - کد اشتراک گذاری برای وبلاگ و سایت
منوی اصلی
ژورنال
گسترش مطالب کاربردی برای دسترسی اسان تر کاربران با ذکر منبع
کد اشتراک گذاری مطالب مثل سایت nokiatel.ir  


تقریبا کد تمام سایت های اشتراک گذاری فارسی به همراه چند سایت اشتراک گذاری خارجی 

این کدها رو کپی و در قسمت پست قالبتون کپی کنید


<!-------------------------------  ashtrak gozari -----------------------------------------><!-------------------------------  ashtrak gozari ----------------------------------------->

<fieldset style="border:thin gray dotted;border-radius:5px;text-align:center;padding:10px;margin-bottom:5px;margin-top:10px" name="hadiweb-bookmark">
<legend>لطفا به اشتراک بزارید تا همه استفاده کنند</legend>

<p align="center">

<a href="http://linkyou.ir/index.php?page=submit&url=PAGE_URL" target="_blank"><img src="http://linkyou.ir/linkyou.png" alt="Linkyou" title="Linkyou" /><a> 

<a rel="nofollow" href="http://baraneshg.com/stx/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank">ارسال به <img src="http://baraneshg.com/stx/themes/twitterish/imgs/share.png" title="اشتراک گذاری" alt="اشتراک گذاری"  style="border:none; padding:0px;" /></a>

<script src="http://bashgah.tebyan.net/JS/jQuery/Plugin/shareTebyan/share.js"></script> 
<a class="tebyan-share-button"  data-size="small"  data-link= "[cb:blog_full_address][cb:post_href]" data-icon="image" onclick="startImgClick(this)" title="ارسال به شبکه اجتماعی تبیان"></a>
&nbsp;
<a 
title="ارسال به هم میهن" 
href="http://www.Hammihan.com/panel.php?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به هم میهن" alt="ارسال به هم میهن" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/Hammihan.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به فریندفا" 
href="http://www.friendfa.com/post/share/link?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به فریندفا" alt="ارسال به فریندفا" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/friendfa.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title=" ارسال به نت ایران " 
href="http://www.netiran.net/user_shareto.php?link=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به نت ایران به اشتراک بزارید" alt="ارسال به نت ایران " 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/netiran.png" width=21 height=21 border="0">
</a>
&nbsp;
<a
href="http://facenama.com/links/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="محبوب کن - ف&#1740;س نما" src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/facenama.gif" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
href="http://loone.ir/links/?url=[cb:blog_full_address]/[cb:post_href]&title=[cb:post_title]"
target="_blank"><IMG title="شبكه اجتماعی لونه" alt="شبكه اجتماعی لونه"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/loone.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به کلوپ" 
href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به کلوب" alt="ارسال به کلوب" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/cloob.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a 
title="ارسال به اسپیکفا" 
href="http://www.speakfa.com/share?t=[cb:post_title]&link=[cb:blog_full_address][cb:post_href]" target="_blank"><IMG title="ارسال به اسپیکفا" alt="ارسال به اسپیکفا" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/speakfa.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به دسنویس"
href="http://dasnevis.com/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" 
target="_blank"><IMG title="ارسال به دسنویس" alt="ارسال به دسنویس"
src="http://dasnevis.com/themes/rebackgroundable/imgs/post_smileys.gif" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="گپ فارسی"
href="http://gapefarsi.com/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" 
target="_blank"><IMG title="شبكه گپ فارسی" alt="شبكه گپ فارسی"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/gapefarsi.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به هر ایرانی"
href="http://harirani.ir/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]"
target="_blank"><IMG title="ارسال به هر ایرانی" alt="ارسال به هر ایرانی" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/harirani.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به فرکلوب دات آی آر" 
href="http://fercloob.ir/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به فرکلوب دات آی آر" alt="ارسال به فرکلوب دات آی آر" 
src="http://fercloob.ir/themes/nipoto/imgs/share.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به فارس توییتر" 
href="http://farstwitter.ir/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به فارس توییتر" alt="ارسال به فارس توییتر" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/farstwitter.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به دلشکسته دات کام" 
href="http://delshekaste.com/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به دلشکسته دات کام" alt="ارسال به دلشکسته دات کام" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/del-shekaste.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به دنبالر دات کام" 
href="http://donbaler.com/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title=" ارسال به دنبالر دات کام" alt="ارسال به دنبالر دات کام" style="border:none; padding:0px;" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/donbaler.gif" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به شیعه کلوب" 
href="http://shiacloob.com/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به شیعه کلوب" alt="ارسال به شیعه کلوب" 
src="http://shiacloob.com/themes/arash/imgs/heart.gif" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به افسران" 
href="http://www.afsaran.ir/link/share?from=out&id=0&title=[cb:post_title]&url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به افسران" alt=افسران 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/afsaran.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title=" ارسال به لینکام" 
href="http://linkam.ir/links/add?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title=" ارسال به لینکام" alt=" ارسال به لینکام" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/linkam.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به افسران ولایت" 
href="http://velanet.ir/share/link/add/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به افسران ولایت" alt="ارسال به افسران ولایت" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/velanet.png" width=26 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title=" ارسال به لایک پد" 
href="http://www.linkpad.ir/index.php?page=submit&url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title=" ارسال به لایک پد" alt=" ارسال به لایک پد" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/linkpad.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="قرارگاه سایبری 702"
href="http://702.ir/wp-admin/press-this.php?u=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" 
target="_blank"><IMG title="قرارگاه سایبری 702" alt="قرارگاه سایبری 702"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/702.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="تویت فارسی"
href="http://tweetfarsi.com/dashboard" 
target="_blank"><IMG title="شبكه تویت فارسی" alt="شبكه تویت فارسی"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/tefa1.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="شبكه مذهبی منتظران"
href="http://www.m-12.ir/dashboard" 
target="_blank"><IMG title="شبكه مذهبی منتظران" alt="شبكه مذهبی منتظران"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/m-12.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="شبكه اجتمایی سنگریها"
href="http://sangariha.com/dashboard" 
target="_blank"><IMG title="شبكه اجتمایی سنگریها" alt="شبكه اجتمایی سنگریها"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/sangariha.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title=" ارسال به بالاترین" 
href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به بالاترین" alt="ارسال به بالاترین" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/balatrin.jpg" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title=" ارسال به گوگل پلاس " 
href="http://plus.google.com/share?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به گوگل پلاس" alt="ارسال به گوگل پلاس" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/Google%2B.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به توئیتر" 
href="http://twitter.com/home?status=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به توئیتر" alt="ارسال به توئیتر" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/twitter.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال به فیسبوک" 
href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" 
target=_blank><IMG title="ارسال به فیسبوک" alt="ارسال به فیسبوک" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/facebook.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="ارسال با ایمیل" 
href="mailto:ایمیل گیرنده را وارد کنید?subject=[cb:post_title]&amp;body=سلام به ا&#1740;ن ل&#1740;نک سربزن شا&#1740;د بدردت بخوره:[cb:blog_full_address][cb:post_href]" 
target=_blank><IMG title="ارسال با ا&#1740;م&#1740;ل" alt="ارسال با ایمیل" 
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/email.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="اشتراک بافیس-رک" 
href="http://facerook.ir/share?status={ul}[cb:blog_full_address][cb:post_href]{/ul} 
[cb:post_title]  " 
target="_blank"><img title="اشتراک بافیس-رک" alt="اشتراک بافیس-رک"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/facerook.png" width=21 height=21 ></a>
<a
title="فیس فارسی"
href="http://www.facefarsi.com/members/home" 
target="_blank"><IMG title="شبكه فیس فارسی" alt="شبكه فیس فارسی"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/facefarsi.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<a
title="چهار باغ"
href="http://www.charbagh.com/members/home" 
target="_blank"><IMG title="شبكه چهار باغ" alt="شبكه چهار باغ"
src="http://m2222.persiangig.com/logo-ashtrak/charbagh.png" width=21 height=21 ></a>
&nbsp;
<p align="center">
<g:plusone size="medium" href="http://nokiatel.ir/"></g:plusone>


</fieldset>
<!-------------------------------  ashtrak gozari ----------------------------------------->